واحد آمار
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
واحد آمار

 عناوين خدمت:

سرشماري وارائه اطلاعات جمعيتي

*  استخراج شاخصهاي زيج حياتي روستاهاي تحت پوشش

ارائه آمار و اطلاعات عملكردي واحدهاي تحت پوشش

*  تبت اطلاعات پايه پرونده الكترونيك سلامت خانوار

*  همكاري در تهيه نرم افزارهاي مختلف ثبت داده ها

*  همكاري در طرح هاي تحقيقاتي

*  توانمند سازي كاركنان از طريق آموزش هاي در زمينه تبت دقيق داده ها و محاسبه شاخصهايآماري

 

وظايف :

 1-آمارگيري جمعيتي ابتداي سال كليه خانه‌هاي بهداشت و روستاهاي تحت پوشش مركز بهداشت شماره 2اصفهان به منظورشناسايي جمعيت روستا از نظرتعداد باروري، مرگ ، رشد جمعيت، توزيع سني وجنسي، مهاجرتو به ويژه شناسايي جمعيت هدف برنامه‌هاي  بهداشتي مختلف (زنان شوهردارزنان باردار، كودكان زير8 سال و…)

 -تهيه اطلاعات جمعيتي شهرستان و واحدهاي تابعه و ارسال به مراكز جهت محاسبه شاخصها

2-جمع‌آوري فرم زيج حياتي  خانه‌هاي بهداشت به منظور ثبت در نرم افزاز مربوطه و استخراج شاخصهاي سلامت ازآن

    (زيج حياتي و سيله‌اي بسيار خوب و مناسب براي ثبت وقايعي چون تولد و مرگ است با استفاده از داده‌هاي آنمي‌توان وقايع نادري مثل مرگ مادران را پيگيري كرد و با بررسي دلايل وقوع آنها از نقاط ضعف نظام بهداشتي واجتماعي منطقه ارزيابي روشني به دست داد. با اين ابزار به طور همزمان امكان ارزيابي فعاليت‌ها توسط بهورز،مسئول مركز بهداشتي درماني، مسئول شهرستان و مسئولين بالاتر نظام شبكه بهداشت و درمان ميسرمي‌شود.)

 3-ثبت آمار مراجعين سرپايي به مراكز بهداشتي و درماني در نرم افزار مربوطه و ارسال به مديريت آمار و اطلاع رساني

 4-ثبت آمار موارد فوت ارسالي از خانه‌هاي بهداشت، آرامستانها ي متفرقه ،سازمان اقليت‌هاي مذهبي و بيمارستان‌ها در نرم‌افزار ثبت فوت جهت ترسيم سيماي مرگ شهرستان و انعكاس به مديريت و  مركز بهداشتاستان و...

 5- تشكيل كميته آمار و بررسي آمارهاي عملكردي و شاخصهاي بهداشتي با هماهنگي و نظارت معاونت محترم بهداشتي در جهت ارتقاء سلامت جامعه

 6-نظارت بر واحدهاي محيطي و آموزش به پرسنل ذيربط جهت ثبت دقيق وقايع حياتي و عملكرد

 7-آموزش به كاركنان  رده هاي مختلف (پزشك، كارشناس، كاردان، بهورز، دانشجويان، رابطين آماري مراكز و پرسنل جديد الورود

 8-انجام فاز اول (سرشماري)پرونده الكترونيك خانوار در روستاهاي تحت پوشش ونقاط شهري محمد آباد- نيك آباد- حسن آباد و نصرآباد جرقويه

 9-ارائه اطلاعات به كليه واحدهاي ستادي جهت انجام امور محوله

 10-تهيه و ارائه اطلاعات و آمارهاي درخواستي ساير ارگانها با هماهنگي ودستور كتبي مسئولين ذيربط

 11-تهيه وتنظيم عملكردهاي سه ماهه ،شش ماهه،نه ماهه و سالانه واحدهاي تحت پوشش و ارائه به مديريت ومعاونت محترم بهداشتي

 12-همكاري با دانشجويان معرفي شده جهت انجام طرحهاي مختلف در زمينه‌هاي بهداشتي و درماني

 13-تهيه دستورالعمل هاي نحوه تكميل فرمهاي آماري و ارسال به مراكز

 14-ارسال فيدبك گزارشهاي عملكردي و شاخص هاي حياتي به مراكز روستائي وشهري و ترغيب آنان به تشكيل كميته آمار در جهت بهبود روند فعاليتها و ارتقاء شاخص هاي سلامت

 15- بزرگداشت روز آمار وبرنامه ريزي  از طريق برگزاري نمايشگاه وتجليل از رابطين آماري نمونه

 16-اجراي طرحهاي ارجاعي از معاونت بهداشتي

 17-تهيه وتنظيم برنامه جامع عملياتي واحد

 18-تكميل اطلاعات جمعيتي و زيج حياتي در  نرم افزار hnis

 19-پاسخ گويي به مراجعين در جهت تكريم ارباب رجوع

1397/02/18
Powered by DorsaPortal