شرح وظايف
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
شرح وظايف
- برنامه پزشك خانواده
1- تهيه ليست حقوق پرسنل طرف قرارداد بيمه روستايي و پزشك خانواده و ارسال به امور مالي به صورت ماهيانه
2- پايش فصلي پزشكان خانواده و تكميل چك ليست ارزشيابي به منظور پرداخت 20% حقوق و مزاياي پرسنل فوق الذكر
3- تهيه ليست پرداخت 20% حقوق و مزاياي پرسنل پس از انجام ارزشيابي و ارسال به امور مالي به منظور پرداخت
4- تهيه ،تكثير و توزيع دستورالعمل هاي ارسالي پزشك خانواده و بيمه روستايي به مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه
5- كنترل و تهيه آمار فعاليتهاي پزشك خانواده و ارسال آمار به مركز بهداشت استان به صورت ماهيانه و فصلي شامل فرمهاي آمار فعاليت ماهيانه، تعداد موارد ارجاع فوري و غيرفوري، ليست ماهيانه فعاليت پرسنل، وضعيت مرخصي و ...
6- ارسال ماهيانه برگ دوم نسخ بيمه روستايي به اداره بيمه خدمات درماني
7- ارسال ماهيانه آمار مرگ و مير به اداره ثبت احوال شهرستان
- برنامه آموزش ضمن خدمت پرسنل
1- برگزاري كميته آموزش شهرستان با حضور مسئولين واحدهاي مربوطه
2- دريافت نيازهاي آموزشي پرسنل واحدهاي مختلف مركز بهداشت
3- تدوين برنامه آموزشي پرسنل و ارسال به كليه مراكز بهداشتي درماني و واحدهاي ستادي
4- اجراي برنامه آموزشي پرسنل با همكاري واحد آموزش سلامت و آموزش ضمن خدمت
5- تهيه فرم هاي 9 گانه آموزش ضمن خدمت و تحويل به آموزش ضمن خدمت شامل فرم هاي ارزشيابي، حضور و غياب،
6- تهيه و ارسال عملكرد سه ماهه و شش ماهه و يكساله آموزش ضمن خدمت پرسنل و ارسال به مركز بهداشت استان

 
- برنامه سرشماري

1- تشكيل كميته سرشماري شهرستان با حضور رياست مركز بهداشت و مسئولين واحدهاي كارشناسي
2- برگزاري كلاس بازآموزي سرشماري جهت كليه پرسنل واحدهاي بهداشتي اعم از پزشك، كارشناس، كاردان و بهورزان
3- تهيه و چاپ فرمهاي مورد نياز سرشماري
4- نظارت، چك و كنترل اطلاعات سرشماري در حين و پس از انجام كار
5- جمع بندي اطلاعات سرشماري در فرمهاي 5 گانه و ارسال به مركز بهداشت استان
6- ورود اطلاعات ذيج هاي حياتي در برنامه HNIS
7- اصلاح و ورود اطلاعات واحدهاي بهداشتي درماني در برنامه HNIS


- امور پرسنلي


1- تهيه اعلام نياز نيروي طرحي و پيام آور به صورت فصلي و ارسال به مركز بهداشت استان
2 – معرفي پرسنل جديدالورود جهت انجام آموزش بدو ورود با مشاركت آموزش سلامت و واحدهاي كارشناسي و مركز آموزش بهورزي
3- تعيين محل خدمت و اعزام نيروهاي طرحي و پيام آور و استخدامي به واحدهاي بهداشتي درماني با توجه به اولويت و نياز    واحدها و با مشاركت واحد هاي مربوطه
4- مشاركت در برنامه جذب بهورز به منظور جذب 16 نفر بهورز زن و مرد در خانه هاي بهداشت
5- عقد قرارداد  با پزشكان خانواده و اعزام به مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده با توجه به اولويت بندي مراكز
6- عقد قرارداد با پرسنل پرستاري و علوم آزمايشگاهي جهت خدمت در مركز اشترينان و همت آباد


- برنامه ثبت مرگ


1- تدوين ماهيانه برنامه كشيك پزشكان صادر كننده گواهي فوت و ارسال به پزشكان مربوطه ، سازمان آرامستان و ساير واحدهاي مرتبط
2- دريافت دفترچه هاي گواهي فوت از مركز بهداشت استان و تحويل به پزشكان صادر كننده گواهي فوت و بيمارستانها با توجه به نياز و طبق برنامه
3- دريافت ماهيانه گواهي هاي فوت صادر شده از پزشكان مربوطه و بررسي گواهي هاي دريافتي
4- ورود اطلاعات گواهي هاي فوت صادر شده در برنامه رايانه اي مذكور
5- تهيه و ارسال پسخوراند به پزشكان صادر كننده گواهي فوت
6- تشكيل جلسه آموزش گروهي و آموزش هاي موردي به پزشكان صادر كننده گواهي فوت
7- تحويل كتابچه راهنماي تكميل گواهي فوت از مركز بهداشت استان و تكثير و ارسال به پزشكان صادر كننده گواهي فوت
8- تهيه نسخه پشتيبان از برنامه ثبت مرگ و ارسال به مركز بهداشت استان

 
- - برنامه هاي عمراني- برنامه بهبود استاندارد تجهيزات


1- تهيه شناسنامه تجهيزات براي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت در كليه واحدهاي بهداشتي درماني
 2- خريد و تامين تجهيزات اداري و پزشكي و آزمايشگاهي مورد نياز واحدهاي بهداشتي درماني با توجه به اعتبارات
4- توزيع تجهيزات اداري و پزشكي درواحدهاي ستادي و 19مركز بهداشتي درماني و پايگاه بهداشتي و 60 خانه بهداشت
- برنامه آموزش ضمن خدمت پرسنل
1- برگزاري كميته آموزش شهرستان با حضور مسئولين واحدهاي مربوطه
2- دريافت نيازهاي آموزشي پرسنل واحدهاي مختلف مركز بهداشت
3- تدوين برنامه آموزشي پرسنل و ارسال به كليه مراكز بهداشتي درماني و واحدهاي ستادي
4- اجراي برنامه آموزشي پرسنل با همكاري واحد آموزش سلامت و آموزش ضمن خدمت
5- تهيه فرم هاي 9 گانه آموزش ضمن خدمت و تحويل به آموزش ضمن خدمت شامل فرم هاي ارزشيابي، حضور و غياب،
6- تهيه و ارسال عملكرد سه ماهه و شش ماهه و يكساله آموزش ضمن خدمت پرسنل و ارسال به مركز بهداشت استان

1396/08/22
Powered by DorsaPortal