معرفي واحد
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
معرفي واحد
واحد بهداشت محيط :
وظيفه كنترل عواملي ازمحيط كه برسلامتي انسانها اثرگذارهستند راعهده دارمي باشد كه دراين راستا اقدام به كنترل بهداشتي مراكزتهيه وتوزيع مواد غذايي واماكن عمومي ، كنترل بهداشت آب وفاضلاب وپرتوها ، مقابله بااثرات بلاياي طبيعي (سيل وزلزله ) -كنترل بهداشتي حشرات وجوندگان ونظارت برنحوه جمع آوري – نگهداري – حمل ونقل ودفن بهداشتي پسماندها وزباله – كنترل دخانيات- مراكزبهداشتي درماني – آموزش وتربيتي وكارخانجات مي نمايد .
واحد بهداشت حرفه اي يكي از واحدهاي خدماتي مركز بهداشت است كه از طريق شناسايي، بررسي و ارزيابي عوامل زيان آور محيط كار وارائه مراقبتهاي پزشكي در جهت حفظ ، نگهداري و
ارتقاء سطح سلامت شاغلين و بهسازي محيط هاي كار و كاهش مخاطرات شغلي فعاليت مي كند .
 
واحد بهداشت حرفه اي :
خدمات وبرنامه هاي آن مشتمل بر 3 بخش و 4دسته است:
  • خدمات فني ومهندسي :
- پايش محيط هاي كاري و مطالعه و بررسي شرايط نامناسب و عوامل زيان آور محيط كار
  • خدمات طب كار :
- نظارت و انجام معاينات كارگري
  • خدمات ازمايشگاهي سنجش عوامل زيان آوردر محيط كار عوامل زيان آور
برنامه‌ها :
  • برنامه هاي مربوط به حفاظت و ايمني
  • برنامه‌هاي مربوط به آموزش بهداشت
  • انجام مراقبتهاي بهداشتي درماني و كمك‌هاي اوليه و نوتواني
  • برنامه‌هاي مربوط به بهداشت محيط كار
1396/08/22
Powered by DorsaPortal