شرح وظايف
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
شرح وظايف
 1. جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل اطلا‌عات مورد نياز برنامه‌هاي مختلف بهداشتي، آمارهاي حياتي و فعاليت واحدهاي بهداشتي شهرستان به منظور تدوين برنامه‌هاي محلي و گزارشهاي‌هاي لا‌زم.
 2. شناخت و دسته بندي مسايل بهداشتي منطقه و تنگناهاي فني و اجرايي برنامه ها.
 3. بررسي و شناخت اپيدميولوژيك بيماريهاي بومي‌و اپيدميها.
 4. تهيه و ابلا‌غ دستورالعمل‌هاي اجرايي لا‌زم براي اجراي برنامه‌هاي كشوري خدمات بهداشتي براي واحدهاي تابعه.
 5. برنامه ريزي، گسترش و تغييرات واحدهاي بهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين و تسهيل دسترسي اقشار جامعه به خدمات بهداشتي.
 6. تداركات و پشتيباني فني، اداري و مالي از مراكز بهداشتي، درماني پايگاهها و خانه‌هاي بهداشت تابعه.
 7. مشاركت در برنامه ريزيها و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر كه در واحدهاي بهداشتي برگزار مي‌شود .
 8. تدوين واجراي پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه مسايل بهداشتي منطقه.
 9. اجراي پروژه‌هاي آزمايشي در زمينه روشهاي نوين، كاربرد ابزارهاي جديد و ادغام خدمات.
 10. ارزشيابي منظم خدمات و پوشش برنامه‌هاي بهداشتي شهرستان.
 11. جمع آوري و بررسي گزارش فعاليت مراكز بهداشتي درماني تابعه و ابلا‌غ نتايج به آنها و تهيه گزارش براي ارگانها و مقامهاي بالا‌تر.
 12. تدوين، اجرا و مشاركت در اجراي برنامه‌هاي آموزش بدو خدمت و حين خدمت كاركنان بهداشتي شهرستان.
 13. برآورد اعتبارات مورد نياز برنامه‌ها و تدوين بودجه سالا‌نه و اجراي بودجه مصوب
1396/08/22
Powered by DorsaPortal