شرح وظايف
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
شرح وظايف

شرح وظايف  واحد آموزش بهداشت

1. اجراي برنامه هاي ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشت دانشگاه

2.برنامه ريزي براي انجام نياز سنجي آموزشي براساس اولويت هاي سلامت شهرستان

3. طراحي برنامه هاي آموزشي بر اساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي وساير شواهد در شهرستان.

4. ارايه مشاوره فني ذرضمينه آموزش و ارتقاي سلامت به واحدهاي زيرمجموعه شبكه و ساير سازمانها ،ادارات و نهادها در

شهرستان.

5. آموزش كاركنان ستادي شبكه بهداشت و درمان شهرستان درموضوعات آموزشي،ارتباطي،اطلاع رساني و ارتقاي سلامت.

6. برنامه ريزي براي انتقال مهارت هاي آموزشي، ارتباطي و اطلاع رساني به اعضاي تيم سلامت.

7. ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت و نظارت بررعايت استانداردهاي در فرايندآموزشسلامت شهرستان .

8. مشاركت درطراحي واجراي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي در سطح شهرستان.

9. توزيع منابع مالي برنامه آموزش و ارتقاي سلامت شهرستان.

10. جلب حمايت و همكاري درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت شهرستان.

11. مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي جلب حمايت و مشاركت سازمانها،اداراتو نهادهاي دولتي و غير دولتي

شهرستان براي پيشبرداهداف آموزش و ارتقاي سلامت.

12. همكاري باسازمانهاي  جمعي شهرستان درطراحي و اجراي برنامه هاي آموزش سلامت عمومي.

13. مشاركت درايجادو توسعه محيط هاي حامي سلامت(مانند پايگاههاي مقاومت بسيج ، بيمارستان هاي مروج سلامت

مدارس مروج سلامت و جوامع ايمن ) در شهرستان.

 14. مشاركت در شناسايي و تحليل تعيين كنندهاي اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقاي

سلامت در سطح شهرستان.

15. مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي ترويج سبك زندگي سالم با استفاده از رويكردهاي مناسب در شهرستان

16. توسعه برناه هاي مشاركتي و تقويت تشكل هاي داوطابانه در حوزه سلامت شهرستان.

17. مشاركت در گسترش برنامه هاي سلامت درمراكز آموزشي ،محيط هاي كار، مراكز ارايه خدمات سلامت و مكان هاي

عمومي.

18. همكاري با ساير واحدهاي معاونت بهداشتي در طراحي و اجراي وداخلات سلامت شهرستان.

19. مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي مرتبط با مناسبت هاي سلامت در سطح شهرستان.

20. جمع آوري،تحليل، گزارش و بازخوردآمار مربوط به فعاليتهاي آموزش سلامت مراكز بهداشتي درماني تابعه.

21. حمايت از توليد و توسعه منابع علمي ،رسانه هاو بانك هاي اطلاعاتي آموزش و ارتقاي سلامت شهرستان .

22. مشاركت در طراحي و اجراي پژوهش هاي نو برانه در زمينهدر زمينه ارتقاي سلامت.

23. شناسايي و حمايت ايدههاي نو برانه در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت منطقه

24. همكاري با بخش آموزشي دانشگاه براي انتقال مهارت هاي آموزش و ارتقاي سلامت به دانشجويان رشته هاي علوم

پزشكي و معرفي رويكردها و برنامه هاي جديد در شهرستان.

 شرح وظايف كارشناسان آموزش بهداشت شهرستان

 1. حداقل دوسال سابقه كاربراي نيروهاي رسمي و درمورد نيروهاي طرحي نيز 6 ماه سابقه كار در مركز بهداشتي درماني

2. حداقل فوق ديپلم در رشته هاي پيراپزشكي

شرايط احراز شغل :

1. رابط آموزش قبل از شروع كار بايد مدول شماره 1 آموزش بهداشت كاركنان بدو خدمت را مطالعه ونمرات مورد قبول را كسب نموده باشد.

2. رابط آموزشي قبل از شروع كار شرح وظايف و قوانين كلي استفاده از رسانه هاي آموزشي و دستور العمل نحوه ارزشيابي رسانه ها و معيارهاي اختصاصي جهت استفاده از رسانه هاي چاپي ، تخته وايت برد،فيلم و ويدئو را مطالعه نموده و بتواند ارزشيابي نمايد.

3. رابط آموزشي در كليه دوره هاي آموزش بهداشت در عمل(طراحي و مهندسي برنامه هاي آموزشي؛ برنامه ريزي ارتباطي ، نياز سنجي آموزشي....) كه توسط واحد آموزش بهداشت ستاد شهرستان تشكيل ميدهد شركت نموده و بتواند نمره قبولي را كسب نمايد.

شرح وظايف رابط آموزشي :
الف : آموزش
1. شناسايي كليه مشكلات و اولويت هاي آموزشي منطقه تحت پوشش خود و ليست نمودن آن بر روي برد
2. برنامه ريزي در جهت رفع آن در حد امكان با همكاري مسئول مربوطه
3.شناسايي نيازهاي آموزشي كاركنان با همكاري مسئول مربوطه و اعلام آن به ستاد
4. تهيه جدول گانت ماهانه پيش بيني فعاليتهاي آموزشي با همكاري كليه واحدها
5. تهيه برنامه فعاليتهاي آموزشي هفتگي بر اساس گانت ماهانه و نصب در محل مناسب به نحوي كه در معرض ديد مراجعه كنندگان باشد.
6. تعيين نيازهاي تجهيزاتي مركز و جلب مشاركت مسئول مربوطه جهت تجهيز مركز به فضاي آموزشي مناسب و وسايل كمك آموزشي و پيگيري تامين آن از سوي ستاد
7. برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف جهت آموزش عملي دانشجويان اعزامي و نظارت بر ارائه آموزش مناسب ايشان به گروه هاي هدف مركز (همكاري در ارائه محتوي و شيوه آموزش مناسب)
8. نظارت بر عملكرد دانشجويان وتكميل فرمهاي ارزشيابي دانشجويان و فرمهاي حضورو غياب روزانه آنها
9. برنامه ريزي جهت انتقال محتوي آموزشي ارائه شده در دوره هاي آموزشي كاركنان بعد از گذراندن دوره
10. ارائه آموزش در جلسات آموزش گروهي در رشته تخصصي خود و نظارت بر برگزاري جلسات آموزشي گروهي توسط ساير واحدها
11. ارائه آموزشهاي تخصصي واحد
12. برنامه ريزي آموزشي براي برون بخش از جمله مدارس،كارخانجات و صنوف با همكاري واحدها
 
ب: ارتباطات
1. مشاركت با مسئول مربوطه جهت تشكيل جلسات منظم دو ماهانه شوراي كاركنان مركز به منظور اتخاذ تصميمات گروهي بر اساس اصول پويايي گروه و ثبت آن بصورت صورتجلسه و بايگاني نمودن آن در زونكن اختصاصي
2. بكارگيري صحيح رسانه هاي ارسالي به مركز به شرح ذيل:
2-1- كليه رسانه هاي آموزشي ارسالي بر اساس طرح توزيع ، ابتدا در دفتر ثبت فعاليتهاي آموزشي بر اساس كد ؛ عنوان رسانه ؛ تعداد رسانه دريافتي ، نوع رسانه و زمان دريافت رسانه، ثبت و سپس يك نمونه از رسانه در زونكن اختصاصي به تفكيك موضوع و كد داده شده نگهداري شود. نگهداري كليه فرم هاي طرح توزيع ارسالي در يك زونكن ويا سيستم
2-2- كليه محتواهاي آموزشي گروهي بر اساس دستورالعمل و با همكاري آموزش دهندگان تهيه و در زونكن اختصاصي تحت عنوان آرشيو محتواي آموزشي نگهداري شود.(جزوه هاي ارسالي از ستاد نيز نگهداري گردد.) در صورت دسترسي به كامپيوتر نيازي به نگهداري در زونكن نمي باشد.
2-3- نظارت بر تكميل فرمهاي تاييد برنامه آموزش گروهي بر اساس جدول گانت ماهانه
2-4- نظارت بر برگزاري حداقل 8 كلاس آموزشي گروهي در هر ماه بر اساس نيازسنجي آموزشي مبتني بر مشكلات اولي منطقه ، مناسبت هاي بهداشتي ، الويت هاي فصلي ، باورهاي غلط منطقه و يا موضوعات اعلام شده از ستاد با مشاركت فعالانه كليه پرسنل بهداشتي درماني ويا دانشجويان اعزامي .
 
2-5- نگهداري
فرم هاي تاييد برنامه آموزش هاي درون بخش و برون بخش در زونكن اختصاصي .
2-6- برگزاري حداقل دو جلسه آموزش برون بخش در هر ماه
2-7- ارسال فرمهاي تاييد برنامه آموزش هاي برون بخش كه هماهنگي آن توسط ستاد انجام شده است به ستاد شهرستان.
2-8- همكاري با مسئول مربوطه جهت تامين تابلوهاي آموزشي مراجعين و كاركنان به تعداد كافي در مركز و نصب آن در مكان هاي مورد توجه مخاطبين
2-9- نصب مناسب موضوعات رسانه ها كه بر اساس نياز سنجي آموزشي مبتني بر مشكلات اولي منطقه، مناسبت هاي بهداشتي ، اولويت هاي فصلي، باورهاي غلط منطقه ويا موضوعات اعلام شده از ستادتهيه گرديده است .
2-10- كنترل تغيير رسانه هاي نصب شده به نحوي كه هر سه هفته يكبار تغيير يابد.
2-11-پيشگيري از نصب هرگونه رسانه كه جنبه تبليغاتي براي شركت يا بخش اقتصادي خاصي دارد و كنترل نصب مطالب علمي روزنامه ها در صورت تاييد مسئول مركز در تابلوي هاي آموزشي.
2-12- استفاده از رسانه هاي صوتي تصوير بر اساس مناسبت ها ويا نياز سنجي به صورت مستمر و مفيد(در مركز ويا آموزشهاي برون بخش)
3. ارزشيابي ، رسانه هاي چاپي ارسال شده (جهت ارزشيابي)بر روي گروه هدف با همكاري كاركنان مركز و اعلام بازخوراند به واحد آموزش بهداشت ستاد شهرستان مربوطه .
4. همكاري با مسئول مربوطه جهت شناسايي افراد كليدي و ساير اطلاعات منطقه تحت پوشش به منظور جلب مشاركت گروه هاي هدف و انجام فعاليتهاي در جهت ارتقا سلامت منطقه
 
ج-تهيه ويا توزيع رسانه
1. ارزشيابي

رسانه هاي ارسالي بر روي گروه هاي هدفي كه رسانه براي آنان تهيه شده.البته در صورتي كه در فرم طرح توزيع رسانه ارزشيابي آن مورد تاكيد قرار گرفته با شد. 2. ارسال يك نسخه از بازخوراند رسانه هاي ارزشيابي شده توسط مراكز بهداشتي درماني به واحد آموزش بهداشت ستاد شهرستان . 3. تكميل جدول رسانه هاي ارزشيابي شده به تفكيك موضوع در هر ماه توسط رابط آموزشي در دفتر ثبت فعاليتهاي آموزشي(در بخش 4) .

ج-آمار و اطلاعات
1-ارسال آمار فعاليت هاي آموزشي تا روز پنجم هر ماه به ستاد شهرستان و رعايت كليه نكات آماري بر اساس دستورالعمل
2-تهيه و ارسال به موقع پاسخ به بازخوراند آمار فعاليت هاي آموزشي از ستاد شهرستان تابعه
3-تهيه دفتر ثبت فعاليتهاي آموزشي اين دفتر شامل:
الف) آمار آموزش گروهي ارائه شده به گروه هدف به تفكيك موضوعات آموزشي در هر ماه
ب) آمار آموزش چهره به چهره به گروههاي هدف در كليه واحدهاي تحت پوشش به تفكيك هر ماه ج) آمار دوره هاي كاركنان در مركز در طول هر ماه

د) :رسانه هاي آرشيو شده به تفكيك موضوع در هر ماه 4-تهيه نمودار آماري مقايسه اي از فعاليتهاي آموزش گروهي و آموزش چهره به چهره به تفكيك سه ماهه،شش ماهه،نه ماهه و يكساله با سال گذشته و نصب بر روي برد سرپرست،

5-تهيه گزارش فعاليتهاي انجام شده در مركز در مناسبتها به صورت مصور وارسال به ستاد
1396/08/23
Powered by DorsaPortal