شرح وظايف
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
شرح وظايف

شرح وظايف واحد بهداشت مدارس

1_نظارت بر جمع آوري وتجزيه اطلاعات و آمار فعاليتها و گزارش به ستاد معاونت بهداشتي

2_ بررسي و شناخت وضع موجود بهمنظور تعيين نيازها و الويتها.

3_انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان و جوانان مدارس.

4_ تشكيل و شركت در كميته هاي علمي و فني مراكز بهداشت ستاد به منظور بهره گيري از تجارب.

5_شركت و برگزاري كارگاه وكلاسهاي آموزشي و....

6_ تهيه و تدوين وارائه متون رسانه و مدول هاي علمي آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروه بهداشت مدارس (دانش آموز _ والدين _كاركنان و معلمين).

7_ اجراي ضوابط ،استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي.

8_ بررسي و شناخت شاخصهاي سلامت و مشكلات و مشكلات موجود در مراكزبهداشتي

و خانه هاي بهداشت اقدام جهت رفع آنها.

9_ انجام هماهنگي هاي درون بخش.

10_ تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش علمي فني فردي.

11_تلاش در جهت تقويت انگيزه و خلاقيت كاركنان ، پويا سازي و ارتقاء سيستم.

12_بررسي وضعيت موجود برآورد نيازهاي مالي،نيروي انساني تجهيزات و ملزومات و فضاي فيريكي  

13_ هماهنگي و همكاري بين واحد سلامت مدارس با ساير بخشهاي مرتبطجهت توسعه برنامه سلامت مدارس.

14_ هماهنگي و همكاري با ادارات آموزش و پرورش در مناطقتحت پوشش .

15_فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان،كاركنان مدارس و والدين و ساير افراد در ارتقاي  بهداشت مدارس.

16_ همكاري با واحد سلامت جوانان و نوجوانان مدارس معاونت بهداشتي دربرنامه ريزي هاي تفضيلي.

17_ نظارت ، پايش و ارزشهيابي مستمر و مداوم از فعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز وخانه هاي بهداشت تابعه.

18_  تهيه و تدوين برنامه عملياتي سالانه واحد براساس  شاخص هاي ارسالي معاونت بهداشتي.

19_ تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان و مدارس در مناطق تحت پوشش.

 

 شرح وظايف كارشناس بهداشت مدارس

1- جمع آوري و جمع بندي اطلاعات وتجزيه اطلاعات و آمار فعاليتهاو گزارش به كارشناس مسئول.

2_ نظارت و بررسي فرمهايآماري وگزارش دهي ماهانه مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تابعه.

3_ بررس و شناخت وضع موجود به منظور تعيين نيازها و الويتهاي و پرورش به منظور بهره گيري تجارب.

4_ انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس.

5_ شركت در كميته هاي علمي وفني ستاد مراكز بهداشت و آموزش و پرورش به منظور بهره گيري ازتجارب.

7_ تهيه تدوين و ارائه متون و رسانه و مدولهاي علمي آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف.

8_ اجراي ظوابط استانداردهاودستورالعمل هاي ابلاغي.

  9_ همكاري در بررسي شناخت شاخص هاي سلامت و مشكلات موجود در مراكز بهداشتي و خانه هاي بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها.

 10_ انجام هماهنگي هاي درون بخش و برون بخش.

11_ تلاش در جهت اعتلاي سطح دانش علمي و فني فرد.

12_ تلاش در جهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تابعه

13_ همكاري بر.رسي وضعيت موجودو برآورد نيازهاي مالي و نيروي  انساني تجهيزات وملزومات.

14_ همامنگي و همكاري بين واحد بهداشت مدارس و ساير بخشهاي مرتبط در جهت توسعه برنامه هاي مدارس.

15_ همكاري و هماهنگي باادارات آموزش و پرورش مناطق تحت پوشش.

 16_همكاري با واحد سلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس معاونت در برنامه ريزي هاي تفضيلي.

17_ نظارت ،پايش و ارزشيابي مستمر و مداوم ازفعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز و خانه هاي بهداشت تابعه.

18_ همكاري در تهيه و تدوين برنامه عملياتي واحد بر اساس شاخص هاي ارسالي معاونت.

19_ تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش.

20_ برنامه ريزي و نظارت بر حسن مراقبتهاي بهداشتي دانش آموزان براساس دستورالعمل هاي ابلاغي.

 21_ برنامه ريزي و نظارت برحسن اجراي واكسيناسيون توام دردانش آموزان پايه اول متوسطه.

22_ هماهنگي با واحد بهداشت محيط در حسن اجراي بررسي وضعيت ايمني و بهداشت محيط مدارس.

23_ برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي بهبود تغذيه در مدارس(ازقبيل شير مدارس _آهن ياري پايش يددار و ...).

24_ انجام ساير وظايف مربوط به شغل كه برحسب پست مورد تصدي ار سوي مقام مافوق ارجاع ميشود.

 

1396/08/23
Powered by DorsaPortal