شرح وظايف
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
شرح وظايف

"شرح وظايف ستادي كارشناسان بهداشت خانواده "

- مسئوليت برنامه باروري سالم و جمعيت

-مسئوليت برنامه مادران(قبل از بارداري،بارداري،پس از زايمان)

 -مسئوليت برنامه ميانسالان( پاپ اسمير، پستان)

-مسئوليت برنامه استريليزاسيون در مراكز و پايگاههاي بهداشتي

 -مسئوليت برنامه كودكان سالم و مانا

-مسئوليت برنامه سالمندان(مراقبتهاي ادغام يافته سالمندي،آموزش شيوه زندگي سالم در سالمندي)

 -مسئوليت برنامه تغذيه و شير مادر -نظارت و پايش مراكز شهري ،روستايي،پايگاههاي بهداشتي و خانه هاي بهداشت و ارزشيابي از طريق چك ليست هاي عمومي و اختصاصي بهداشت خانواده

-تهيه گزارش به مسئول واحد و تهيه بازخوراند به مراكز و پايگاهها و پيگيري مشكلات و در صورت لزوم انجام مداخلات جهت رفع نواقص

 -تهيه و تدوين برنامه جامع عملياتي ساليانه(جهت هر برنامه اختصاصي واحد يك طزح عملياتي جامع تدوين ميشود)

- برنامه ريزي و تدوين جدول گانت جهت فعاليتهاي مختلف واحد(جدول گانت آموزشي،جدول گانت بازديد و پايش مراكز و پايگاه ها و خانه ها،جدول گانت فعاليتها در مناسبت هاي مختلف بهداشتي و ...)

-استخراج آمار ماهيانه و فصلي و ارسال به معاونت بهداشتي

-تجزيه و آمار و عملكرد برنامه هاي بهداشت خانواده بصورت سه ماهه ،شش ماهه ،نه ماهه ،يكساله و ارسال به معاونت بهداشتي

 -رسم نمودار هاي عملكرد برنامه هاي بهداشت خانواده بصورت مقايسه اي و ارسال به مراكز بهداشتي درماني

 -پيش بيني برنامه هاي آموزشي درانتهاي سال جاري جهت اجرا در سال آتي و ارسال به مراكز بهداشتي درماني و معاونت بهداشتي

 -اجراي طرح تحقيقاتي و تجزيه و تحليل آن

-تدوين و اجراي طرح ارتقا كيفيت -بررسي ميزان آگاهي جامعه و تدوين طرح تحقيق

-تشكيل جلسات هماهنگي با مديريت،گسترش،آموزش بهداشت ، بهداشت حرفه اي ،بهداشت محيط ، دارويي،آمار و امور مالي

-تشكيل جلسات هماهنگي با بخش و بيمارستانهاي تحت پوشش ، كميته امداد ،سپاه، بسيج ،بهزيستي ، امور خيريه،شهرداري ،آموزش و پرورش ،فرهنگسرا ها ،مطب هاي خصوصي ،زندان و ساير ارگانهاي

دولتي

 -درخواست و برآورد اقلام بهداشتي

 -هماهنگي جهت تامين اقلام بهداشتي در مراكز و پايگاهها و خانه هاي بهداشت

-تاييد در خواست اقلام بهداشتي و دارويي مراكز و پايگاههاو خانه هاي بهداشت

-جمع بندي آمار و عملكرد برنامه هاي بهداشت خانواده و تجزيه و تحليل آنها جهت ارسال به معاونت

-نظارت بر استريليزاسيون در مراكز و پايگاه ها

-بررسي كمبود تجهيزات مامايي و استريليزاسيون در مراكز و پايگاه ها و پيگيري آنها

 -برآورد تجهيزات مورد نياز مراكز و پايگاه ها و خانه هاي بهداشت و در خواست برخي از آنها از معاونت بهداشتي

-تهيه و تنظيم جزوات آموزشي ، پمفلت ،تراكت،پلاكارد،جهت توزيع در مراكز بهداشتي و پايگاه ها و خانه هاي بهداشت

-تشكيل كارگاههاي آموزشي ،كلاس و بازآموزي جهت نيروهاي رسمي و طرحي شاغل در واحد بهداشت خانواده و كاردان مربيان در زمينه برنامه هاي جاري در واحد بهداشت خانواده

-آموزش بدو خدمت نيروهاي طرحي ، رسمي شاغل در بهداشت خانواده

-آموزش دانشجويان در دوره كاورزي

-آموزش رابطين بهداشتي در زمينه برنامه هاي جاري در واحد بهداشت خانواده

-آموزش گروهي در مباحث مربوط به بهداشت خانواده در مدارس، ارگانهاي مختلف دولتي و خصوصي و ... -

تهيه گزارش مرگ و مير مادران و نوزادان و تهيه پرسشنامه مربوطه و ارسال به معاونت بهداشتي و هماهنگي با بيمارستانهاي تحت پوشش

 -تهيه گزارش مرگ و مير كودكان 1-59 ماهه و تهيه پرسشنامه و فايل CSOو ارسال به معاونت بهداشتي و هماهنگي با بيمارستانهاي تحت پوشش و معاونت درمان

- برنامه مشاوره پيش از ازدواج

- پايش كلاس مشاوره ازدواج طبق چك ليست وزارتي

- هماهنگي با معاونت ، شبكه ها ، مراكز ديگر و مركز آموزشي مشاوره پيش از ازدواج در خصوص آموزش مدرسين جديد خانم

-نظارت برعملكرد برنامه هاي بهداشت خانواده در زندان اوين

 -برآورد ساليانه مورد نياز فرمها ،دفاتر،جزوه ها،بوكلت ها و ... جهت مراكز بهداشت و درماني ، پايگاهها ،خانه هاي بهداشت

 -تهيه و تنظيم سوالات آزمون ساليانه جهت پرسنل بهداشت خانواده و بهورزان و ارسال به معاونت بهداشتي

-ثبت نتايج آزمون ساليانه و ارسال به مراكز بهداشت و درماني ، پايگاهها ،خانه هاي بهداشت و نياز سنجي آموزشي جهت رفع نقاط ضعف پرسنل در برنامه هاي مربوطه

-برگزاري روز جهاني ماما، هفته سلامت كودكان،هفته سلامت مردان، هفته سلامت زنان و ساير مناسبت هاي مختلف بهداشتي

-هماهنگي جهت آموزش برنامه( breast) جهت ماماهاي شاغل در بيمارستانهاي تابعه

1396/08/23
Powered by DorsaPortal