شرح وظايف
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
شرح وظايف

شرح وظايف واحد بهداشت دهان و دندان


1-جمع آوري داده هاي لازم درباره:

        _ گروههاي سني و جنسي جمعيت شهرستان

        _توزيع جغرافيايي گروههاي هدف

        _توزيع جغرافيايي واحد هاي ارائه كننده خدمات بهداشت دهان و دندان اعم از واحد هاي تابعه، سايرواحد هاي دولتي ، بخش خصوصي و... 

       _ روشهاي زيستي (life style) و عادتهاي غذايي رايج در مناطق مختلف شهرستان و آثار احتمالي آنها در وضعيت بهداشت دهان و دندان مردم منطقه

2- نمايش داده هاي فوق در جدولهاي ساده ويا بروي كروكي شهرستان.

3- تهيه فهرست كامل كاركنان مراقبتهاي بهداشتدهان و دندان اعم از بخش دولتي (باذكر دستگاههاي مربوط)،غير دولتي و  بخش خصوصي ذر سطح شهرستان 

                  -كاركنان تخصصي (دندان پزشكان - بهداشتكاران دهان و دندان)

                  - كاركنان غير تخصصي ( كاردانهاي بهداشت - بهورزان و .....)

بطوري كه علاوه بر مشخصات ،آدرس وسابقه شركت كنندگان در هريك از دورههاي باز آموزي مشخص باشد.

1396/08/23
Powered by DorsaPortal