شرح وظايف
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
شرح وظايف
 1. نظارت و كنترل لازم بر صحت احكام صادره كارگزيني توسط كاركنان تحت سرپرستي.
 2. رسيدگي و تكميل دقيق فرمهاي استخدامي متقاضيان استخدام بمنظور حصول اطمينان از صحت و سقم آنها .
 3. همكاري در تهيه پيش نويس كليه احكام كارگزيني از قبيل ترفيع، تغيير عنوان، همترازي، مرخصي ها و غيره با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.
 4. تهيه پيش نويس مكاتبات اداري واحد و انجام پيگيري جهت اخذ پاسخ لازم.
 5. رسيدگي لازم به پيشنهادات و درخواستهاي واصله مربوط به امور استخدامي، تبديل وضع استخدامي، ترفيع، انتقال، بازنشستگي، تعيين و برقراري حقوق وظيفه و بازنشستگي.
 6. همكاري در صدور انواع گواهي كار از جمله گواهي حقوق، پايان طرح، ضريب k و گواهي انجام كار و ساير موارد مشابه.
 7. تكميل و كنترل برگهاي سوابق خدمتي پرسنل جهت اخذ گروه يا ترفيعات اداري.
 8. بررسي و كنترل مدارك دوره هاي آموزشي ضمن خدمت پرسنل جهت تنظيم گواهي طي 176 ساعت آموزش ضمن خدمت و استفاده از مزاياي قانوني آن.
 9. ثبت و كنترل و اعلام وضعيت مرخصي استحقاقي يا استعلاجي پرسنل به شاغلين و مراجع ذيربط.
 10. بررسي و كنترل اوليه كليه احكام شاغلين مشمول مسير ارتقاء شغلي با تهيه و تنظيم صورتجلسات مربوطه.
 11. همكاري در تهيه آمار و ارقام درخواستي مراجع ذيربط و پيگيري لازم در مورد بروز بودن آمار ارسالي.
 12. انجام امور مربوط به تعاون و بيمه رفاه كاركنان.
 13. بررسي و برنامه ريزي و سرپرستي امور مربوط به كاركنان.
 14. مطالعه و تهيه ضوابط و دستورالعمل لازم در زمينه ي مربوطه.
 15. شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوطه و ارائه نظرات اصلاحي در اين مورد.
 16. اتخاذ تدابير لازم به منظور بررسي پيشرفت اداري و پرسنلي واحد.
 17. رسيدگي به شكايات استخدامي كارمندان و شكايات واصله از مراجع قضايي و تهيه لوايح دفاعي لازم.
 18. شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آنها در انجام وظايف محوله.
 19. انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.

شرح وظايفپست سازماني كارگزين:

 1. مطالعه و بررسي قوانين، مقررات، آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به رشته شغلي.
 2. بررسي مدارك و مستندات پرسنلي كاركنان و بازنشستگان براساس پرونده پرسنلي آنان.
 3. تهيه و تنظيم برگ خلاصه سوابق خدمتي كاركنان.
 4. تهيه پيش نويس نامه هاي اداري .
 5. صدور احكام پرسنلي از قبيل انتقال، مأموريت، مرخصي ها، افزايش حقوق و فوق العاده ها، ارتقاء گروه براساس قوانين و مقررات مربوطه.
 6. رسيدگي به پيشنهادات و درخواستهاي استخدامي، تبديل وضع استخدامي، ترفيع، بازنشستگي و حقوق وظيفه.
 7. مشاركت در انجام امور مربوط به بيمه ورفاه كاركنان.
 8. مشاركت در تهيه و تدوين و ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي.                                                             
 9. شركت در كميسيون ها، كميته ها و جلسات مربوطه.                                                                                                                  
 10. اتخاذ رويه ها و انتخاب روشهاي مناسب جهت انجام امور پرسنلي.                                                                                               
 11. صدور ابلاغ هاي تشويق، ابلاغ هاي انتصاب، تعيين محل خدمت و ابلاغ عضويت معرفي نامه ها و صدور گواهي خدمت.                          
 12. پيش بيني هاي لازم در خصوص نيازهاي پرسنلي واستخدامي واحد.                                                                                              
 13. جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات مربوطه و ارائه گزارشهاي لازم به مقام مافوق.                                                       
 14. مشاركت در اقدامات لازم در خصوص پيش بيني و تأمين نيازهاي آموزشي كاركنان.                                                                
 15. شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله.
 16. انجام ساير امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات .
1396/08/23
Powered by DorsaPortal