شرح وظايف
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
شرح وظايف
·         صدور ابلاغ و برقراري حقوق بازنشستگي

·         صدور ابلاغ و برقراري حقوق ازكارافتادگي كارمندان و اعضاء هيات علمي

·         برقراري حقوق وظيفه وراث قانوني شاغلين و بازنشستگان متوفي

·         استرداد كسور بازنشستگي كاركنان ( در نتيجه صدور حكم اخراج ، استعفاء و بازخريد)

·         انتقال كسور بازنشستگي بين صندوق هاي بيمه

·         تغيير صندوق بازنشستگي كارمندان و اعضاء هيات علمي

·         بررسي سابقه خدمت مورد قبول بازنشستگي

·         احتساب سنوات خدمت دولتي كه كسور بازنشستگي آن به صندوق هاي بازنشستگي ديگر واريز شده است

·         احتساب سابقه خدمت غير دولتي مستخدمين رسمي

·         احتساب مدت مرخصي بدون حقوق در سابقه خدمت مورد قبول بازنشستگي 

·         احتساب خدمت نيمه وقت بانوان در سابقه خدمت مورد قبول بازنشستگي

·         احتساب خدمت زير پرچم  در سابقه خدمت مورد قبول بازنشستگي

·         معافيت از پرداخت كسور بازنشستگي

·         محاسبه بدهي كسور بازنشستگي سنوات غير رسمي

·         محاسبه حقوق بازنشستگي

·         محاسبه پاداش بازنشستگي

·         بررسي پرونده و سوابق خدمت كاركنان و اعضاء هيات علمي از نظر احراز شرايط بازنشستگي

·         ارائه ليست اعضاء هيات علمي و كاركناني كه حائز شرايط بازنشستگي مي باشند .

·         اصلاح حقوق بازنشستگي كاركنان و اعضاء هيات علمي دانشگاه با توجه به تصويب قوانين و مقررات مختلف و افزايش حقوق آنان به اقتضاي آن

·         مكاتبه با ساير سازمانها جهت استعلام سابقه خدمت كاركنان و اعضاي هيات علمي

·         دريافت قوانين و مقررات مصوب در خصوص بازنشستگي و اجراي قوانين مذكور مطابق بخشنامه هاي اجرايي

·         بررسي پرونده هاي راكد كاركناني كه سابقاً در اين دانشگاه مشغول به كار بوده اند بر حسب تقاضاي آنان و ارسال گواهي سابقه خدمت به سازمانهاي ديگر

·         مطالعه مستمر مجموعه قوانين و مقررات اداري و استخدامي كشور ، بخشنامه ها و تصويب ها به منظور آشنايي كامل در اجراي آنها
1396/08/23
Powered by DorsaPortal