شرح وظايف
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
شرح وظايف

1-بررسي نيازدارووتجهيزات پزشكي وخريد از شركتهاي دارويي

2- تأمين داروهاي موردنياز طرح بيمه روستايي (پزشك خانواده)

3- بررسي نسخ بيمه روستايي واستخراج ميانگين اقلام وميانگين قيمت نسخ پزشكان بيمه روستايي به تفكيك هرپزشك وارسال به معاونت بهداشت

4-ارسال بازخوردبررسي نسخ بيمه روستايي دريافتي ازمعاونت بهداشت به مراكزتابعه به تفكيك هرپزشك

 5- بررسي نيازدارووتجهيزات پزشكي اقلام پيشگيري ازبيماريها و تنظيم خانواده ودرخواست ازمعاونت بهداشت

6-اعلام وصول اقلام دريافتي ازمعاونت بهداشت

 7-دريافت درخواستهاي دارويي وتجهيزات پزشكي ازواحدها و تعيين ميزان نياز واقعي پس از بررسي آمار مصرفي وموجودي واحد مربوطه

 8-صدور حواله انبار اقلام درخواستي و تحويل به واحدهاي مربوطه

 9-بازديدازانباردارويي و بررسي ميزان موجودي و تاريخ انقضاء مصرف اقلام موجود در انبار دارويي

 10- برگزاري جلسات سه ماهانه دارويي

 11-شركت در جلسات شوراي كارشناسي مركز بهداشت شميرانات و معاونت بهداشت

 12-آموزش عوارض ناخواسته و تداخلات دارويي ازطريق ارسال اطلاعيه هاي ADR - آموزش نحوه نسخه پيچي و درج قيمت درنسخ به پرسنل دارويي

13- آموزش چهره به چهره نحوه صحيح درخواست دارو و نگهداري وثبت دفاتر دارويي و استخراج آمار ماهانه

 14- آموزش چهره به چهره نيروهاي بدوخدمت وحين خدمت وآموزش گروهي كاردان مربيان وبهورزان جهت ارتقاء سطح آگاهي وبهبودعملكردكاركنان

 15- تهيه وتنظيم گزارش فعاليتهاي آموزشي ماهانه وارائه به واحدآموزش بهداشت

16-بررسي آمارماهانه درآمد وهزينه و شاخصهاي داروخانه هاوجمع بندي بصورت 3و6و9 ماهه ويكساله

17-تهيه وتنظيم عملكردماهانه و3 و6و9 ماهه ويك ساله واحددارويي وارسال به معاونت بهداشت

 18- تنظيم شاخص هاي 3 ماهه دارويي بصورت پاورپوينت وارسال به معاونت بهداشت

 19- استخراج آمار سه ماهه ميزان دريافتي - مصرفي- موجودي- درخواستي اقلام بهداشتي وپيشگيري بيماريها وتنظيم خانواده وارسال به معاونت بهداشت

20-تنظيم نمودارهاي مقايسه اي عملكرد ستادواحددارويي وداروخانه هاي مراكزتابعه

21-استخراج آمار ماهانه موجودي اقلام تنظيم خانواده وتحويل به واحدبهداشت خانواده

22-تنظيم برنامه جامع عملياتي سالانه واحددارويي

23- بررسي آخرين قيمت دارو وتجهيزات پزشكي ازطريق مراجعه به اينترنت وبررسي رسيدانبارها و ارسال به واحدهاي تابعه

24- جابجايي داروهاي مازاد واحدها به منظور پيشگيري ازانقضاء تاريخ مصرف وتعديل موجودي

 25- تهيه گزارش سه ماهه تعدادمراجعين- روز فعاليت– تعدادپرسنل داروخانه هاوتحويل به واحد گسترش

26- تهيه وتنظيم گزارش ماهانه درآمد 30% و70% و100% نسخ بيمه روستايي وتحويل به واحدگسترش

 27- بازديد ازداروخانه هاو خانه هاي بهداشت وپايگاههاي بهداشتي وارسال بازخوراندبازديدها به واحدهاوپيگيري رفع مشكلات

28- مشاركت درطرح هاي پيشنهادي ازسوي وزارتخانه وواحدهاي ستادي وسايرارگانها(عشايردشت لار-IMOD-آهنياري مدارس و.....)

29- شركت درانبارگرداني پايان سال انباردارويي وتجهيزات پزشكي

 

 شرح وظايف مراكزمحيطي زيرمجموعه واحداموردارويي مركزبهداشت شميرانات

 -1 داروخانه ها:بررسي نيازدارو و تجهيزات پزشكي مركزبهداشتي درماني و تنظيم درخواست طبق دستورالعمل ازواحددارويي - دريافت دارووتجهيزات پزشكي درخواستي وثبت دردفتردارويي طبق حواله صادره ازانبار - تحويل دارووتجهيزات پزشكي نسخ تجويزي واقلام تنظيم خانواده وبهداشتي به مراجعين - ثبت آمارروزانه وجمع بندي وارسال ماهانه به اموردارويي - شمارش كنترل مطابقت ميزان موجودي قفسه دارويي بادفتر دارويي - بررسي تاريخ انقضاء داروها واعلام داروهاي تاريخ نزديك به اموردارويي 6 ماه قبل ازانقضاء - تأمين اقلام موردنيازكيف سياري وقفسه اورژانس - بازديدوكنترل عملكرددارويي خانه هاي بهداشت تابعه- انبارگرداني پايان سال داروخانه

 -2 مراكزفاقدداروخانه)مراكزشهري) و خانه هاي بهداشت وپايگاههاي بهداشت:بررسي نيازدارووتجهيزات پزشكي وتنظيم درخواست طبق دستورالعمل ازواحددارويي - دريافت دارووتجهيزات پزشكي درخواستي وثبت دردفتردارويي طبق حواله صادره ازانبار - تحويل دارووتجهيزات پزشكي تنظيم خانواده وبهداشتي به مراجعين - ثبت آمارروزانه وجمع بندي وارسال ماهانه به اموردارويي - شمارش كنترل مطابقت ميزان موجودي قفسه دارويي بادفتر دارويي- بررسي تاريخ انقضاء داروهاواعلام داروهاي تاريخ نزديك به اموردارويي6 ماه قبل ازانقضاءتاريخ مصرف

1396/08/23
Powered by DorsaPortal