شرح وظايف
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
شرح وظايف

• نظارت و بازرسي
1-  نظارت مستمر بر فعاليت ، نحوه توليد و انبارش و رعايت كامل شرايط و ضوابط فني و بهداشتي كارخانه ها ، كارگاههاي توليدي و مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مشمول قوانين مواد غذايي ، بهداشتي در سطح شهرستان
2- اجراي بخشنامه ها  و دستورالعملهاي ارجاعي از معاونت غذا و دارو استان
3-  نمونه برداري بصورت متناوب از محصولات واحد هاي توليد مواد غذايي ، آرايشي ، بهداشتي و ارسال به آزمايشگاه كنترل مواد غذايي ، بهداشتي  استان به منظور كنترل سلامت و مطابقت با فرمولاسيون قيد شده در پروانه ساخت محصول .
4-  نمونه برداري از سطح عرضه در موارد مشكوك به فساد و يا تقلبي بودن محصول .
5-  نمونه برداري از محصولات واحد هاي توليدي به منظور اخذ پروانه ساخت.
6-  نظارت و ارائه نظرات مشورتي در خصوص نقشه احداث كارخانه ، چيدمان تجهيزات و ماشين آلات خط توليد ، بسته بندي و   آزمايشگاه .
7-  نظارت و همكاري با واحد هاي توليدي در مراحل مختلف ساخت محصولات و ارائه نظرات مشورتي لازم
8-  كنترل مستمر تجهيزات ، مواد آزمايشگاهي و فعاليت صورت پذيرفته در آزمايشگاههاي كارخانجات شهرستان .
9-  ابلاغ دستورالعملها به واحد هاي توليدي تحت پوشش .
10- نظارت بر فعاليت مسئولين فني واحد هاي توليدي تحت پوشش .
11-  نظارت بر مواد اوليه وارداتي و كالاهاي صادراتي مشمول قوانين مواد غذايي ، بهداشتي .
12-اعلام ليست اقلام مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي غير مجاز به كليه مراكز عرضه و جمع آوري اقلام مذكور از سطح عرضه شهرستان با همكاري واحد بهداشت محيط.
13-كشف و شناسايي واحد هاي غير مجاز توليد مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي و معرفي به مراجع قضايي ذيصلاح و پيگيري آن .
14-معرفي واحد هاي مختلف تحت پوشش به مراجع قضايي و شوراي حل اختلاف معاونت غذا و دارو و جلو گيري از توليد و عرضه محصولات ( با مجوز رسمي از دادگستري ) تا بر طرف شدن نواقص و مشكلات موجود .
15-ضبط و توقيف كالاهاي مشكوك به فساد و يا تقلبي – معدوم و يا تغيير كاربري اقلام  غير قابل مصرف انساني با اجازه رسمي از مراجع قضايي ذيصلاح و هماهنگي با معاونت غذا و دارو استان .
16-استخراج نواقص مندرج در صورتجلسات و برنامه ريزي جهت پيگيري و رفع آنها در بازديدهاي بعدي  ( مطابق با فرم شماره ....)
 
• صدور پروانه ها
 
1-  پاسخگويي به استعلامهاي سازمانهاي صنايع و  معادن ، جهاد كشاورزي و تعاون استان در رابطه با احداث واحد هاي توليدي در شهرستان تحت پوشش .
2-  اعلام ضوابط و آئين نامه هاي  جاري به كليه متقاضيان احداث واحد هاي توليدي شهرستان .
3-  اعلام ضوابط و آيين نامه هاي جاري در خصوص اخذ پروانه ها و كد بهداشتي به كليه متقاضيان .
4-  بررسي ، تكميل و ارسال كليه مدارك متقاضيان به معاونت غذا و دارو جهت صدور پروانه هاي تأسيس ، بهره برداري ، ساخت و مسئول فني واحد هاي توليدي مشمول اخذ پروانه هاي بهداشتي .
5-  مكاتبه با اداره آموزش و صندوق رفاه دانشجويان جهت تكميل مدارك مسئولين فني واحد هاي توليدي .
6-  اعلام به موقع به متقاضيان اخذ پروانه هاي چهار گانه جهت رفع نواقص موجود در مدارك ايشان .
7-  پيگيري جهت تمديد به موقع كليه پروانه هاي بهداشتي

• آموزش و اطلاع رساني
1- تهيه پوستر ، پمفلت ، كتابچه ، مقاله .... آموزشي ، ديوار نويسي و هر گونه اطلاع رساني همگاني با هماهنگي معاونت غذا و دارو استان
2-  برگزاري جلسات توجيهي آموزشي براي صنوف مختلف مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي شهرستان .
3-  برگزاري مسابقات علمي ، آموزشي در مناسبتهاي مختلف ( هفته سلامت ، روز جهاني غذا و ...) با هماهنگي معاونت غذا و دارو.
4-  شركت در كارگاهها و كلاسهاي آموزشي ، سمينارها و همايشهايي كه از طرف معاونت غذا و دارو برگزار مي گردد .  
5-  انجام نياز سنجي آموزشي در صنفهاي مختلف به منظور اطلاع رساني همگاني.
6-  انجام نياز سنجي آموزشي براي مسئولين واحد هاي توليدي تحت پوشش و ارائه آن به معاونت غذا و دارو
7-  ارائه سخنرانيهاي آموزشي در مراكز دسته جمعي نظير مدارس و ....
 
• رسيدگي به شكايات
 
 1- ثبت ، پيگيري و پاسخ گويي به شكايات مردمي از محصولات كارخانجات توليدي تحت پوشش .
2-  ثبت ، پيگيري و انعكاس شكايات مردمي از محصولات كارخانجات توليدي استان به معاونت غذا و دارو استان .
3-  ثبت ، پيگيري و انعكاس شكايات مردمي از محصولات كارخانجات در سطح كشور به معاونت غذا و دارو استان
4-  ثبت ، پيگيري و  پاسخگويي به شكايات واصل شده ساير دانشگاهها از محصولات كارخانجات توليدي تحت پوشش  و انعكاس آن به معاونت غذا و دارو استان .
5-  رسيدگي به شكايات مسئولين فني در خصوص عدم اجراي مقررات توسط كارفرما و انعكاس به معاونت غذا و دارو استان .
6-  رسيدگي به شكايات كارفرمايان و مديران واحد هاي توليدي تحت پوشش در خصوص عدم اجراي مقررات توسط مسئولين فني و انعكاس به معاونت غذا و دارو استان .
7-  پاسخگويي  به استعلامهاي صورت پذيرفته از طرف اداره كار و امور اجتماعي در خصوص طرح دعوي بين مسئولين فني و كارفرما يان واحد هاي توليدي تحت پوشش.
 
 
•آمار و اطلاعات
 
1-  تهيه آمار دقيق تعداد بازديدهاي انجام شده ، تعداد نمونه برداريها ، مقدار نمونه توقيفي ، معدوم و يا تغيير كاربري شده و ارسال آنها به معاونت غذا و دارو استان بصورت ماهيانه
2-  تهيه آمار دقيق از تعداد پرونده ارسالي به معاونت غذا و دارو استان جهت اصلاح و يا صدور پروانه هاي تأسيس ، بهره برداري ، ساخت ، مسئول فني و يا كد  بهداشتي و ارسال آنها به معاونت غذا و دارو استان بصورت ماهيانه .
3-  تهيه آمار مربوط به تعداد صدور گواهي بهداشت و ميزان ( تناژ) محصولات صادراتي و ارسال آن بصورت ماهيانه به معاونت غذا و دارو استان .
4-  تهيه عملكرد ساليانه واحد غذا شهرستان  و ارسال آن به معاونت غذا و دارو استان .
5-  تهيه آمار وجوه واريز شده به حساب معاونت غذا و دارو با تفكيك شماره حساب ها جهت صدور ، اصلاح ، تمديد پروانه هاي بهداشتي ، كد بهداشتي و صدور گواهي بهداشت ، هزينه آزمايش و ... و ارسال آن به معاونت غذا و دارو بصورت ماهيانه .
6-  تهيه آمار دقيق از تعداد پرونده هاي ارجاع شده به مراجع رسيدگي ذيصلاح ، تعداد شكايات واصل شده ، تعداد واحد هاي تعطيل شده و پلمپ شده با دستور مقام قضايي محترم ، .....و ارسال به معاونت غذا و دارو استان ( مطابق فرم شماره .......)
7-  تهيه آمار دقيق از تعدادكارگاهها و كلاسهاي آموزشي برگزار شده ، برنامه هاي راديويي ، تلويزيوني ضبط شده وهر گونه فعاليت اطلاع رساني نظير تهيه پوستر ،
 پمفلت ، مقاله توسط واحد غذا مستقر در شبكه  و ارسال آن بصورت 6 ماهه و ساليانه به معاونت غذا و دارو استان .
 
• ساير موارد :
 
1 – شركت در كميته هاي شهرستاني نظير كميته شير مدارس و يارانه خانوار ، كميته غني سازي آرد و ...
2- شركت فعال در گشتهاي مشترك با بهداشت محيط ، سازمان بازرگاني ، اداره اماكن و ساير اداره هاي ذيربط در شهرستان و همكاري لازم با آنها .
3- تلاش در جهت ارتقاء جايگاه واحد نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در شبكه .
4- تدوين برنامه عملياتي ساليانه ارتقاء كيفيت ايمني مواد غذايي ، بهداشتي در سطح شهرستان و ارسال آن در پايان سال به معاونت غذا و دارو استان .
5- شركت فعال در اجراي طرحهاي ملي به منظور ارتقاء ايمني مواد غذايي ، بهداشتي  ماده 1 آئين نامه اجرايي ماده 8 و ماده 9 قانون مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مراكز ساخت و يا تهيه و يا نگهداري مواد مشمول ماده 8 و 9 عبارتند از :
 
 
مواد خوردني و آشاميدني
 
الف – فرآورده هاي گوشتي
 
ب- فرآورده هاي ماهي و پرندگان
 
ج- شير و فرآورده هاي آن
 
د- غذاهاي تقويتي
 
ه- فرآورده هاي انواع ميوه
 
و – فرآورده هاي سبزيهاي خوردني
 
ز- انواع چربي ها و روغن هاي خوراكي
 
ح- فرآورده هاي غلات
 
ط- انواع شيريني و قند
 
ي – نوشابه هاي الكلي و غير الكلي
 
ك – شربت ها و ترشي ها و فرآورده هاي آن
 
ل- چاي و كاكائو و قهوه و مشابهين و فرآورده هاي آنها
 
 
• مراكز تهيه و ساخت مواد آرايشي و بهداشتي

الف – مواد آرايشي و تقويت كننده ها
 
ب- مواد بهداشتي و تنظيمي
 
ج- گندزداها و حشره كش ها

 الف – مواد آرايشي و تقويت كننده ها ب- مواد بهداشتي و تنظيمي ج- گندزداها و حشره كش ها
 
•  متفرقه
 
الف – ظروف و بسته بندي مواد خوردني ، آشاميدني و آرايشي و مراكز ساخت آنها
 
ب- مراكز نگهداري مواد خوردني ، آشاميدني و سردخانه ها
 
ج- ظروف تهيه و توليد و ساخت و پخت مواد خوردني ، آشاميدني و بهداشتي طبق ماده 1 آئين نامه اجرايي ماده 7 مواد خوراكي آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي :موادي كه براي خوردن ، آشاميدني و آرايشي و بهداشت پوستر مو و ناخن و نظارت انسان مصرف مي شود و يا مواد افزودني به مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و بسته بندي و نيز ظروف بسته بندي مواد مذكور در قانون و همچنين  مصرف مو را در ظروف و وسايل و بسته بندي لوازم بازي كودكان مشمول اين آئين نامه است .
ماده 31 تعزيرات حكومتي امور بهداشتي ، درماني توليد مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي كه با علامت و بسته بندي مشخص  به صورت بازرگاني عرضه مي گردد طبق فهرست ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 8 و 9 قانون خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت   
1396/08/23
Powered by DorsaPortal