ترتيب و تعريف پروانه هاي بهداشتي
شبکه بهداشت و درمان بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
br ENGLISH
ترتيب و تعريف پروانه هاي بهداشتي

ترتيب

 1- پروانه تاسيس    2- پروانه مسئول فني  3- پروانه بهره برداري   4- پروانه ساخت

 

 تعريف

 

 1-پروانه تاسيس

  عبارت از مجوزي است كه به استناد ماده 7 قانون مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مصوب تيرماه 1347و آئين نامه هاي اجرائي مربوطه اجازه ميدهد تا موسسه توليدي تاسيس گردد .

 

 2-پروانه مسئول فني

 عبارت از پروانه اي است كه صلاحيت فرد معرفي شده توسط موسسه جهت مسئوليت فني كارخانه پس از صدور پروانه تاسيس مورد تائيد و تصويب قرار ميگيرد و كليه محصولات موسسه بايستي در حضور و با نظارت كامل وي توليد و بسته بندي گردد .

 

 3-پروانه بهره برداري

 عبارت از مجوزي است كه پس از صدور پروانه مسئول فني صادر شده و با توجه به قانون مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و مقررات مربوطه به  موسسه اجازه ميدهد تا از خط توليد  بهره برداري نمايد. اين پروانه هيچگونه مجوزي جهت عرضه محصول به بازار نميباشد .

 

 4-پروانه ساخت

مجوزي است كه به استناد مواد 7و8و9 قانون مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتيمصوب تيرماه 1347 و آئين نامه هاي اجرائي مربوطه صادر شده و به موسسه اجازه ميدهد تا فرآورده مورد نظر خود را طبق مشخصات ارائه شده و تائيد شده به بازار عرضه نمايد

1396/08/23
Powered by DorsaPortal